BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH Głowacki Romuald


-???-

-???-


OFERTA


Wykonujemy usługi geodezyjno kartograficzne na obszarze całego kraju. Wśród prowadzonych prac należy wymienić:

A. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników, tyczenie i pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne obiektów przemysłowych

1. Sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej:
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
- opracowywanie przestrzennych - numerycznych - modeli ukształtowania powierzchni terenu
- sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno - wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej
2. Pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
3. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktur uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
- elektroenergetycznych
- wodociągowych
- kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
- gazowych
- telekomunikacyjnych i TV kablowych
- ciepłowniczych
- technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.

B. Rozgraniczenia, podziały nieruchomości i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

1. Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
2. Kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:
- badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, łączenie działek ewidencyjnych
- rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym
- wznawianie znaków granicznych - okazania granic
- podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych
- podziały nieruchomości - gruntów na terenach rolnych i leśnych
- podziały pod poszerzenia pasów drogowych
- prace geodezyjne z związane z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków
- pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw

C. Geodezyjna obsługa inwestycji

1. Kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
2. Geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych
3. Pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach
4. Pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
5. Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości
6. Pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości
7. Geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
8. Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników
-???- | -???-